Μη κατηγοριοποιημένο

Държавни субсидии за топлоизолация на сгради

Уведомете се за плановете на правителството да субсидира енергийното обновяване на сградите. „Основната цел на програмата е да се подкрепи енергийната ефективност на домовете, чрез субсидиране на дейности, които допринасят за тяхното енергийно обновяване. Бюджетът на програмата е 400 млн. евро, обхваща всички 13 области на страната, ще се финансира от Националната стратегическа референтна рамка – НСРР 2007-2013 (чрез Регионалните оперативни програми (РОП) и Оперативна програма „Конкурентоспособност и предприемачество“ II (ОПКП II)) и ще продължи 2 години. Заедно със самоучастието ще бъдат мобилизирани ресурси от 1 милиард евро в строителния сектор, за укрепване на устойчивото развитие. Програмата обхваща всички жилищни сгради, построени преди 1980 г., годината през която влизат в сила разпоредбите на новия регламент за топлоизолация. За някои сгради ще има финансова помощ за определени дейности, а за други ще има данъчни стимули в зависимост от пределната цена на зоната.” Прочетете повече в сайта на Министерството на развитието: http://www.ypan.gr/c_announce/45_5610_cms.htm 19/10/2009 Средствата за финансиране на програмата „Енергийна ефективност за домакинства“ не са осигурени, заяви заместник-министърът на околната среда, енергетиката и изменението на климата г-н. Г. Манятис, като се позовава на съответна информация от компетентните служби. Припомня се, че бюджетът за това действие, обявено през лятото, е 400 милиона евро, датата на стартиране на програмата бе определена за 1 ноември, но на базата на последните дадености вероятно ще се отложи. Програмата предвижда субсидии за подмяна на дограма, поставяне на изолация на жилища и други. По-подробно, в информационната бележка, разпространена от заместник-министъра се казва, наред с другото, следното: – „Бюджетът на това действие е оценен на 400 милиона евро (ресурсът не е осигурен) и е предложено да бъде разпределен между 13-те области на страната.” – „За обявяване на това действие, е необходимо: а) осигуряване на ресурсите за финансиране на действието и по-специално насърчаване на политическо споразумение между Министерството на икономиката и генералните секретари на областите, за прехвърляне на ресурси от други сектори към сектора на енергетиката.“ – „Общият ресурс, наличен в оперативните програми на НСРР за проекти в сектора на енергетиката, въз основа на анализа по-долу е 823,2 млн. евро?. : 8) 49,71 милиона евро за проекти за енергийна ефективност и енергоспестяване.“ По-рано, депутатите от партия Нова Демокрация господата К. Хадзидакис и К. Мусурулис, бивш министър и генерален секретар в Министерството на развитието, съответно, заявиха, че Нова Демокрация „е постигнала политическо споразумение относно ангажирането на ресурси към регионалните оперативни програми“ и че „този процес е известен на всички, с изключение на „новопросветените” правителствени кадри“. (ИЗТОЧНИК: http://www.express.gr/news/ellada/222441oz_20091017222441.php3)