Μη κατηγοριοποιημένο

В края на юни стартира програмата „Енергийна ефективност за домакинства“

Програма с бюджет 200 милиона евро

В края на месец юни стартира програмата „Енергийна ефективност за домакинства“

NAFTEMPORIKI.GR СРЯДА, 17 МАРТ 2010 13:10 ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ: 17.03.2010 16:22

Източник: http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1790845 В края на юни се очаква стартът (и подаването на заявления) на програмата „Енергийна ефективност за домакинства“, както беше обявено днес на пресконференция на Министъра на околната среда, енергетиката и изменението на климата Тина Бирбили. По думите на министъра, обявяването на Програмата ще стане веднага след приключване на някои законови процедури. Програмата, с бюджет от 200 милиона евро, предоставя субсидии за дейности за спестяване на енергия в домове, чрез: а) кредити с преференциална (субсидирана) лихва б) пряка безвъзмездна помощ в размер на 30% от допустимия бюджет в) 100% безвъзмездна помощ за разходите за енергиен одит и приспадане от облагаемия доход на сума до 2 500 евро (данъчното намаление се удвоява). Програмата ще бъде финансирана от Оперативна програма „Конкурентоспособност и предприемачество” II (ОПКП II) и със средства от регионалните оперативни програми. Тя включва две подпрограми: Подпрограма Α: Кредити с преференциална (субсидирана) лихва Ще могат да подават молби собственици на жилища, чийто индивидуален деклариран доход не надвишава 30 000? или декларираният им семеен доход не надвишава 50 000?. Подпрограма Б: Директна безвъзмездна помощ от 30% върху допустимия бюджет Ще могат да подават молби собственици на жилища, чийто индивидуален деклариран доход не надвишава 15 000? или декларираният им семеен доход не надвишава 25 000?. В случай на участие на собствениците на етажна собственост като единна сграда, ще се прилагат ограниченията за доходите на подпрограма А. Цялата програма ще се управлява от участващите в програмата банки, които ще поемат разходите за управление, докато TEMПME (Гаранционен фонд за малки и микро предприятия) ще има координираща роля. Условие за участие в програмата е извършването на енергиен одит, като максималният допустим бюджет не може да надвишава 15 000 евро. Допустимите жилища са еднофамилни къщи, многофамилни къщи (стига да са основно жилище за 50% от собствениците) и отделни апартаменти при определени условия, свързани с отоплителната система, които се използват като основно жилище. Всички жилища трябва да имат разрешение за строеж преди 01.01.1980 г. и да се намират в район с цена на зона, равна или по-ниска от 1500 евро/кв.м. Размерът на безвъзмездната помощ възлиза на 30% от допустимия бюджет. Субсидираните работи включват: топлоизолация на покрив, плосък покрив и корпус, смяна на горелка или котел с нов, работещ на нафта или природен газ, монтаж на дограма с двоен стъклопакет, сенници, слънчеви бойлери, изолация на тръби и други. Както беше пояснено, субсидията от 100% от стойността на енергийния одит (1 евро на квадратен метър) се отнася за предложенията, които ще бъдат включени в програмата, а нивото на лихвените проценти ще се оформи от преговорите с банките и конкуренцията между тях. Субсидирането на лихвата от Министерство на финансите е в размер на 5%, в резултат на което крайната лихва е близо 1%. Също така бе посочено, че няма такси за подаване на заявления, а за заявления, които ще бъдат отхвърлени, собствениците няма да дължат нищо на банките. Министърът на околната среда подчерта, че програмата „Енергийна ефективност за домакинства“ осигурява нови работни места, спестяване на енергия и намаляване на разходите за отопление. Ползата за потребителя се оценява на 1600 евро годишно, като след завършване на действията се изчислява, че потреблението на енергия ще бъде намалено с 60%. Подробно описание на процеса на изпълнение на Програмата 1. След обявяване на Програмата, потенциалният бенефициент кани енергиен инспектор за извършване на енергиен одит, който ще определи енергийния клас на жилището, предложените действия за надграждане с поне един клас, енергийните спестявания, които ще бъдат постигнати от всяко предложено действие и съответните разходи за всяко действие. 2. Подаване на заявление, придружено с необходимите разходооправдателни документи, до банка, която участва в програмата. В случай на етажна собственост, всички заявления се подават в един и същи клон. Допустими са разходите, свързани с работи, които ще бъдат извършени след издаване на сертификата. 3. Приемане на заявленията от банката / Проверка на подадените документи / Проверка на допустимостта на заявлението въз основа на критериите. 4. След подаване на заявленията, следва оценка и класификация на базата на критерия: спестяване на енергия към разходи за действието / Издаване на решение за одобряване на заявленията / Уведомяване на банката-участник в програмата за одобрението/ Уведомяване на бенефициента. 5. Изпълнение на работите. 6. 2-ри енергиен одит/ Издаване на втори сертификат / Контрол на енергийното обновяване на жилището / Сертифициране на физическия и финансовия предмет на проекта 7 За включените в Подпрограма А (субсидирана лихва), отпускането на кредита започва с решението за одобрение. За да завърши отпускането, бенефициентът трябва да представи: а) разходни документи и б) втори сертификат за енергиен одит, като изпълнението на проекта се удостоверява с административна проверка. За включените в Подпрограма Б (пряка безвъзмездна помощ), за отпускане на безвъзмездната помощ, бенефициентът трябва да представи: а) разходни документи и б) втори сертификат за енергиен одит, като изпълнението на проекта се удостоверява с административна проверка. 8. Проверка, на извадкова основа, за изпълнението на физическия обект, от Специализираната служба на енергийните инспектори (E.Y.E.Π.EN.) към Министерство на енергетиката. 9. Контрол/надзор от ТЕМПМЕ (Гаранционен фонд за малки и микро предприятия) на процедурите по плащанията. Партия Нова Демокрация: Финансирането по програмата е намалено с 50% „Отне 5 месеца на правителството, за да признае, че има готови източници за финансиране на програмата „Енергийна ефективност за домакинства“, подчертаха компетентните секторни ръководители от Нова Демокрация Кириакос Мицотакис и Костис Хадзидакис, отбелязвайки, че правителството най-накрая използва НСРР, какъвто беше планът на правителството на Нова Демокрация. Както те посочват, програмата, представена днес, има четири основни разлики в сравнение с програмата, представена миналия юли: а) Намалява с 50% финансирането в сравнение със сумата от 400 милиона евро, предвидена от правителството на Нова Демокрация б) Намалява интензивността на помощта чрез НСРР, което прави програмата по-малко привлекателна за гражданите в) Към критерия за цена на зона, за допустимостта на сградите се добавя и критерият за доход, който, трябва да се отбележи, особено в случая на етажна собственост, прави програмата бюрократична, но и несправедлива г) Не се използват KEП (центровете за обслужване на граждани) за подаване на заявления за участие в програмата, което значително би улеснило гражданите. Освен това се отбелязва, че представените данъчни стимули изглеждат изключително неясни и слаби. И накрая, представителите на основната опозиционна партия призовават правителството да увеличи бюджета на програмата, тъй като „съкращавайки го наполовина, програмата става по-малко ефективна и по-малко полезна, както за обществото, така и за засегнатия от кризата строителен сектор“. „Следвайки метода на свръхзаявяването, който те най-накрая решиха да следват, могат да оползотворят 400 милиона евро. Достатъчно е да не държат средства в „хладилника“ на НСРР за проекти, които в крайна сметка няма да бъдат изпълнени, тъй като може да има проекти с незабавен ефект”, посочиха господата Мицотакис и Хадзидакис.