Αυτοματοποιημένη μονάδα παραγωγής κονιαμάτων υψηλής τεχνολογίας, κατασκευασμένο με γερμανική τεχνογνωσία.
Η παραγωγική δυναμική παραγωγής ξηρού κονιάματος, μπορεί να φτάσει έως 120 τόνους / βάρδια.
Η νέα γραμμή παραγωγής υγρού σοβά, μπορεί να φτάσει έως και 50 τόνους / βάρδια.

Λατομείο VOLAKAS - Παραγωγή λευκής μαρμαρόσκονης