Μη κατηγοριοποιημένο

Информационни дни посветени на енергоспестяването февруари – март 2011 г.

С голям успех завършиха информационните дни на фирма Marmodom на тема „Енергоспестяване чрез системата за външна топлоизолация BIOPANOPLY“, проведени през февруари и март 2011 г. Стартирането на информационните дни се проведе в град Драма, където е и седалището на компанията, след което последваха общо пет съответни събития във всички префектури на област Източна Македония и Тракия. Присъстващите инженери, предприемачи и търговци от строителния сектор участваха с голям интерес в семинарите, включващи три тематични раздела, касаещи общото потребление на енергия в строителния сектор в Гърция, предимствата и приложението на системата за външна топлоизолация BIOPANOPLY, както и значението й във връзка с програмата „Енергийна ефективност за домакинства“. Най-важната точка от събитията е съотношението полза/разходи, постигнато при прилагането на сертифицираната система BIOPANOPLY. Както посочиха представители на Marmodom, инвестирайки във външна топлоизолация почти същата сума пари, която е необходима за смяна на дограмата, можете да спестите енергия и, разбира се, пари до 52%, обновявайки 80% от фасадата на сградата (зидария), за разлика от дограмата, която съставлява 20% от повърхността и постига спестяване само на 20% от общата енергия, която се губи от сградата.