Υπευθυνότητα
Τεχνογνωσία
Συνέπεια
Καινοτομία
Ειλικρίνεια
Ομαδικότητα

Αξίες που σηματοδοτούν την καθημερινότητα των ανθρώπων της Marmodom.

Έννοιες που χαρακτηρίζουν τις σχέσεις με τους συνεργάτες – πελάτες μας.

Μία επιχειρηματική φιλοσοφία που προάγει την εποικοδομητική συνεργασία, την αμοιβαία ικανοποίηση και και την διάρκεια στον χρόνο του συνόλου των ενδοεταιρικών αλλά και επαγγελματικών μας σχέσεων.